No3660模特蓝夏Akasha私房半脱露傲人豪乳加情趣露臀皮裙诱惑写真41P蓝夏秀人网

No3660模特蓝夏Akasha私房半脱露傲人豪乳加情趣露臀皮裙诱惑写真41P蓝夏秀人网

而世皆不精,故莫能得之,何以言之?《延寿赤书》云∶三魂名∶爽灵、胎光、幽精。

《陶景注》云∶是百岁雕所化作。《拾遗》云∶茎叶汁小儿暴热,大人酒热毒鼻塞身热,利大小肠。

 如果十二经分发十二时,则一时止行一经,何以能八刻之一千八十息,脉行六十四丈八尺,而四度周于身也?《七卷食经》云∶食之益精气。

岐伯答曰∶肺合大肠,大肠者,皮其应。无他,所以人年四十以去,恒须KT目,非有要事不肯辄开,此之一术,护慎之极也。

二心不和,精气不感,加以猝上暴下,爱乐未施,男欲求女,女欲求男,情意协议,俱有悦心,故女质振感男茎盛,男热营扣俞鼠,精液流溢,玉茎施纵,乍缓乍急,王户开翕,或实作而不劳,强敌自佚,吸精引气,灌溉朱室,今陈九事,其法备悉。陟KT纸二十枚,水KT之,无者用黄连三两;牡蛎四两,末之;麋脯一斤,无者用鹿,若无者,当归、龙骨各四两。

多食白糖渐渐至十斤,当裹物自出。又云∶青牛道士曰∶汗出不露卧及澡浴,使人身振及寒热,或作风疹。

Leave a Reply