No3773女神周于希Sandy经理职业装主题半脱露蕾丝情趣内衣诱惑写真70P周于希秀人网

No3773女神周于希Sandy经理职业装主题半脱露蕾丝情趣内衣诱惑写真70P周于希秀人网

状如白石微带青色,击碎其理如虫,白腊者真。又生取成对者力胜,解下单角力薄。

以瓦盛药,熔化,急刮下,搓丸。骨取黄润者良。

揉拉在缓而不痛;先将元参、苦参、沙参、荆芥、防风、浓朴、白芷、陈皮、蔓荆子、威灵仙、麻黄各一雄黄一两入小便一升,研如粉。

如水法、祝由、药外、医外、药戏、取虫、选元诸条皆内编所不载。服后下血斗余,再服,血尽自愈。

饮食入胃不变精血,反去助邪,久则胀,胀则臌矣。治鼻痈息肉,窒塞不通,有时疼痛。

《本经》主惊痫寒热,热盛狂痉,除邪逐鬼。 遍身忽然肉出如锥,即痒且痛,不能饮食,名曰血壅。

Leave a Reply