No4338模特诗诗kiki精致白色上衣配黑皮裙半脱露性感内衣惹火诱惑写真49P诗诗秀人网

No4338模特诗诗kiki精致白色上衣配黑皮裙半脱露性感内衣惹火诱惑写真49P诗诗秀人网

 叶治霍乱转筋,下部湿香港脚肿满,以荆茎入坛中烧烟熏涌泉穴及痛处,汗出则愈。按∶巴豆、大黄同为攻下之剂,但大黄性寒,腑病多热者宜之;巴豆性热,脏病多寒者宜之。

治伤折打损一切疼痛,血气搅刺,内伤血聚,并宜酒服。 其子煎汁或酒浸,治鼻窒气塞,少少滴入。

痘疮倒陷不起,用此根长流水煎浴,以痘光壮为效,此即水杨汤变法。崩中带下,热痢下重,取其涩收也。

又主阴痿失溺,老人五缓者,总取行阳之力,以利关节助健运也。 夫经络隧道以通畅为和平,而昧者无过服之,以取快欲则不可。

治火证,舌出寸许用冰片掺上即缩,引火归元也。发明雀瓮,蛄壳也。

一名合昏,《千金》名黄昏,俗名乌绒树《本经》安五脏合心志,令人欢乐无忧,久服轻身明目。色黑入肾,泻中寓补。

Leave a Reply