No4759模特顾乔楠Cora半脱露性感内衣配超薄肉丝秀丰满身材诱惑写真63P顾乔楠秀人网

No4759模特顾乔楠Cora半脱露性感内衣配超薄肉丝秀丰满身材诱惑写真63P顾乔楠秀人网

凡战不可扰动,但可温覆,扰动则战而中止,次日当期复战。若饮预防,惟生脉散为宜。

蕴热沉沉如卧炭火中者,名热瘴。 内伤饮食辛热之物,致火得热益炽,此一火也,宜以苦寒之剂消导之。

血液衰耗,胃脘干枯,大便秘少,如羊矢然。其上者,出于颃颡,渗诸阳,灌诸精,其下者,并于少阴之经,渗三阴,下循跗,故别络结则跗上不动,不动则厥,厥则寒。

由酒之湿热伤脾,不能运化,因而下坠,结为痰涎,不得解散所致。恶热之情多于恶寒者,热多寒少也,立效散、麝香散。

 湿热蒸发则肿,血气壅滞则痛也。又谓用药兼升降,盖欲升必先降之而后得升也;欲降之,必先升之而后得降也。

呕虫,虫动则恶心,故呕,药入则虫必动,动则呕,虫不出而药反出,非计也。所以致燥有二∶一因于寒,秋风清肃,夏令之湿,至是而干,所谓风胜湿也;一因于热,夏时热盛,有湿以润之,至秋则湿退而热犹未除故燥,所谓燥万物者莫乎火也。

Leave a Reply