T012圣诞特辑性感爆表64P嫩模尤果网

T012圣诞特辑性感爆表64P嫩模尤果网

此则君臣佐使之义,非上下三品如善恶殊贯之谓也。知其概可也,不必与针灸家尽合也。

天施地润水才通,一气含三造化工。 内为房室之内,不可出者,畏风寒也。

然但宜衰其大半,盒饭止药,如“大毒治病,十去其六”者是也。  气病则上逆于肺,故宜急食苦以泄之。

KT,瓜蒌也。阴亏则形坏,故肢体为之废弛,非水虚乎?

经络皆实者,是寸脉急而尺缓也,皆当治之。阴内阳外,气欲和平,不和则病矣。

 阳甚阴虚,津亡于内,所以口干善渴,身不能劳也。 宗气出于喉咙而行呼吸,其以温分肉、养骨节、通腠理者,是卫气化于宗气也。

Leave a Reply