GVG老人全部系列番号

GVG老人全部系列番号

予师马培之先生告以此乃血痣,不可破,破则不治。 治中风,神不清。

 治眉疼不可忍,此乃风疾先兆也。一方塞耳丸。

今则每恃祖方为长技,用而偶验,则留根不除,俟再发而再获也。妇人难产,手把之便生,屡验。

左鼻孔出血者,以色丝扎右手中指根;一方治腹痛,以生姜自然汁半酒钟,沙糖半酒钟,滚水一大钟调服,半时愈。

加蜜半斤熬收,以瓷器贮用。 治感冒寒邪,头疼身痛,项强拘急,恶寒呕吐,或腹痛。

心上隐隐有声,结胸自散,不动脏腑,不伤真气。羊踯躅三钱(炒黄),大黄三钱,当归三钱,芍药三钱,丹皮二钱,生地五钱,土狗十个(槌碎),土虱三十个(捣烂),红花三钱,自然铜(末)一钱。

Leave a Reply