AIKA番号库

AIKA番号库

而脉微者,邪气微缓也,阴阳同等,脉证皆向安之兆,可不待汗而欲自愈。总之,热痰凝结,以半夏黄芩同用;水饮凝结,则去黄芩而以半夏茯苓同用。

家秘用苏梗、木通,取通则不痛也。因呕吐,故伤寒发汗,若吐若下,解后,心下痞硬,噫气不除者,旋复代赭石汤主之。

是以仲景不设滋阴补血之方。旧注阳邪传入,误也。

故凡汗出而身热不解者,非里热即表邪。故以此方双解表里。

 余按仲景用麻黄汤治衄,乃是太阳经寒邪未散,脉浮紧之衄;东垣用黄芩芍药汤治衄,乃是表散血热,脉不浮紧而微者。腹痛不大便,桂枝芍药汤。

言属少阳,小柴胡汤也。下文云∶痉为病,胸满口噤,卧不着席,脚挛急,必介齿,可与大承气汤。

Leave a Reply